#
Yüksek Mimar Zuhal Ayanoğlu

Yüksek Mimar Zuhal Ayanoğlu

Hepimizin bildiği gibi şehir; medeniyet ve insan ilişkisinin bir ürünü, somut bir yansıması olup, doğal, sosyal, kültürel, tarihsel, vb. öğeleri kapsayan ve bu öğelerin karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduğu dinamik bir olgudur. Bu kapsamda değerlendirmek gerekirse, şehri şehir yapan sadece binalar değil, binalar ile birlikte tarihsel, kültürel, çevresel referanslar, milli-manevi değerler, vb. hususların şehir mimarisinin oluşum kapsamına giren en etkili etmenler olduğu görülecektir. Hulâsa şehir mimarisi; tarih hafızası, mekân estetiği, yaşanabilir sosyal ve kültürel donatı unsurlarının belirlenmesinde medeniyetin bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda şehrin güncel ihtiyaçlar bütünlüğü yalnızca bölgesel ölçekte değil kentsel ölçekte de sınavını başarıyla verebilmeli, gerek şehir kurmada gerekse şehri korumada işte söz konusu bu değerleri gözetmeli ve şehir estetiği ancak bu esaslarla bütünleştirilerek sağlanmalıdır.

Söz konusu eğitim programında; tarihi ve modern tasarım yaklaşımlarının bir arada yer aldığı kentlerde, kentsel tasarım projeleri hazırlarken izlenmesi gereken yol haritası ortaya konulmaktadır. Eğitim programında ayrıca İstanbul özelinde; şehir ve medeniyet, kent kimliği ve kentin oluşum süreci, mimari restorasyon süreçleri eşliğinde tarihsel miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi açıklanacaktır. Bununla birlikte geleneksel tasarım yaklaşımlarının günümüz şartlarına hangi teknik ve yöntemlerle adapte edilebileceği, gelişen teknolojilerin de desteğini alarak, şehir kurma  (tasarım rehberleri eşliğinde cephe-zemin-meydan-kent mobilyaları düzenlemeleri, mimari aydınlatma çalışmaları) ve şehri korumada tasarım stratejileri ve yöntemleri, yerel yönetimler ve iş birliği politikaları ile katılımcılık ilke ve esasları etraflıca ele alınacaktır. Programı tamamlayan adaylar; -mimarlık alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olarak mimaride güncel konularda bilgilenecek, -geleneksel biçim, form, malzeme davranışını irdeleme ve sonuç olarak geliştirme, -tarihi çevre değerlerini araştırma, tanıma, tanımlama, koruma, -yapılı çevrenin tarihsel oluşum süreçlerini genel anlamda okuma ve sürece etki eden faktörleri uygulamalar ile ilişkilendirme, -mimarlık tekniklerini kullanabilme ve değişen koşullara uyum sağlama, -gelişme ve modernleşme sürecinde özgün nitelikte tasarım yaparken geleneksel öğeleri de tasarıma dahil etme becerilerini elde edecek, -tasarımın ilk aşamalarından başlayarak son aşamasına ulaşana dek tarihsel, kültürel ve çevresel bağlamında yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar her ölçekteki geleneksel tasarım yaklaşımlarının günümüz şartlarına adapte edilmesine yönelik referansları kavrayacak, kültür turizminde mimarinin önemini irdeleyecek, mimari planlama kademelerinde -birbirinden farklı disiplinlerle katılımcılık bağlamında hangi diyalogları ne şekilde kurarak planlama yapması gerektiği bilgisine sahip olabilecektir. 

Eğitim Programı:

1. Şehir ve Medeniyet,

2. Kent Kimliği ve Kentin Oluşum Süreçleri,

3. Mimari Restorasyon Süreçleri Eşliğinde Tarihsel Miras,

4. Şehir Kurma (tasarım rehberleri eşliğinde cephe-zemin-meydan-kent mobilyaları düzenlemeleri, mimari aydınlatma çalışmaları) ve Şehri Koruma Süreç ve Esasları,

5. Geleneksel Tasarım Yaklaşımlarının Günümüz Şartlarına Adapte Edilmesi,

6. Mimaride Gelişen Teknolojilerin Desteği İle Geleneksel-Modern Tasarım Stratejileri,

7. Tarihi Çevre Koruma ve Modern Kent Kurgusunda Tasarım Stratejileri ve Yöntemleri,

8. Koruma ve Kültür Turizm İlişkisi,

9. Tasarımlarda Yerel Yönetimler ve İşbirliği Politikaları,

10. Katılımcılık İlke ve Esasları


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 2.500 TL
Kurs Süresi: 15 Hafta
45 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru