MSGSÜ - SEM  
 
 
 
SEM Hakkında
Yönetmelik

1 Kasım 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28454
YÖNETMELİK
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MSGSÜSEM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.
Faaliyet alanları
MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlarışunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
b) Danışmanlık hizmetleri vermek,
c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez müdür yardımcıları,
c) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 (1) Merkez Müdürü, Senatonun önerisi Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezde yürütülen programlar için gerektiğinde program koordinatörleri görevlendirmek ve bu programların etkinliklerini planlamak ve denetlemek.
ç) Merkezin yıllık bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Merkez müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri; Merkez Müdürü ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak, Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmektir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye atanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda eğitim, kurs, seminer, sertifika ve benzeri programların hazırlanması, planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması ve bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.
b) Araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını belirleyerek bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları belirlemek.
ç) Eğitim programları ile benzeri programlara katılanlara, bu programlar sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.
e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Naltrexone

Online paper contains mass concerning naltrexone uses. Study it deliberately.
Now look link regarding naltrexone for alcoholism online.
The report contains tons concerning naltrexone alcohol withdrawal. Below placed recent article
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen-Edebiyat Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. İlker Cırık (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Üye
Dr. Öğr. Üye. Erhan Birol (İstanbul Devlet Konservatuvarı)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu
Miraç Yalçın-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.