MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisans ve lisansüstü programları dışında, kamu kurumları ile özel kurumların ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen eğitim programları ile diğer etkinliklerin planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede, anılan etkinliklerin sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, benzeri belgelerin verilme koşullarının belirlenmesine ve mali konulara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisans ve lisansüstü programları dışında, kamu kurumları ile özel kurumların ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyac duyduğu alanlarda düzenlenen eğitim programları ile diğer etkinliklerin planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede, anılan etkinliklerin sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, benzeri belgelerin verilme koşullarının belirlenmesine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSGSÜSEM) Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönergede adı geçen;

Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Birim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fakülte, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

MSGSÜSEM: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

MSGSÜSEM Koordinatörü: MSGSÜSEM bünyesinde faaliyetlerin koordinasyonuyla ve denetimiyle görevlendirilmiş kişiyi,

Program Koordinatörü: MSGSÜSEM  eğitim programını öneren ve MSGSÜSEM Yönetim Kurulu karar verdiğinde, programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi,

Öğretim Elemanı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü eğitim programında eğitim veren kişiyi,

Katılımcı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü eğitim programına bilgi almak amacıyla kayıt olan kişiyi,

Eğitim Programı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü sertifika, kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitimler ile diğer etkinlikleri,

Sertifika Programı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü en az 60 saat dersin bulunduğu ve devam koşulunu sağlayıp öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcıların başarı belgesi, yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını,

Başarı Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,

Katılım Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, başarı belgesi alamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verilen  eğitim programlarında devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilen belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Önerilmesi

Madde 5 — (1) MSGSÜSEM’in yürüteceği sertifika, kurs, seminer ve benzeri eğitim  programları, bu yönergede belirtilen koşullara uygun olarak;

 1. a) MSGSÜSEM veya Üniversite birimlerince bireylere veya kuruluşlara verilmek üzere birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları işbirliğine dayalı olarak,
 2. b) Kamu kurumları, özel kuruluşlar veya uluslararası kuruluşların istekleri üzerine, isteklere uygun olarak MSGSÜSEM’in yönlendireceği birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları işbirliğine dayalı olarak,

MSGSÜSEM Yönetim Kuruluna önerilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunda onaylanan faaliyetler uygulamaya konur. Bu faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya MSGSÜSEM Müdürü yetkilidir.

Eğitim Programı Öneri Formu

Madde 6 — Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanları MSGSÜSEM’e eğitim programı önerebilirler. Program koordinatörü olarak eğitim programı önermek isteyen  öğretim elemanı “MSGSÜSEM Eğitim Programı Öneri Formu”nu doldurup, imzalayarak MSGSÜSEM Müdürlüğüne vermelidir. Bu formda eğitim programının adı, türü, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, derslerin gün ve saatleri, hedef kitlesi, katılımcılarda aranan özellikler, programa alınacak en az ve en çok katılımcı sayısı, program için kullanılacak mekanlar ve donanım, donanım eksikliği varsa öngörülen bütçe, programın duyuru metni, derslerin adları ve içerikleri, öğretim elemanlarının adları, program ve öğretim elemanı ücret önerileri, başarı ve katılım belgesi verme koşulları, başarı değerlendirme biçimi ve bu öneriyi yapan öğretim elemanı bilgileri yer almaktadır.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 7 — (1) Program koordinatörünün MSGSÜSEM’e gönderdiği sertifika programı önerileri MSGSÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek son şekli verilir, MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Program koordinatörünün MSGSÜSEM’e gönderdiği seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programı önerileri ise, MSGSÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek son şekli verilir, MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda uygun görülürse kabul edilerek yürürlüğe konur.

Eğitim Programlarının Duyurulması

Madde 8 — (1) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Sertifika Programları ile MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca kabul edilen seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili duyurunun yapılmasını, program önerisini hazırlayan program koordinatörleri ve varsa ortak kuruluşlar birlikte planlar ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde MSGSÜSEM gerçekleştirir.

(2) Duyurulan ve kayıt yapılan eğitim programları, program duyurusunda belirtilen en az katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.

(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla yürütülmesi öngörülen eğitim veya sertifika programlarını, MSGSÜSEM bir katalogda toplayarak yayımlayabilir.

(4) Eğitim Programı duyuru metninde “MSGSÜSEM gereklilik görülmesi halinde, programın içeriği ile yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ifadesi yer alır.

 

Eğitim Programının Yürütülmesi

Madde 9 — Açılacak eğitim programlarının yürütülmesi program koordinatörü ile MSGSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen MSGSÜSEM koordinatörünün işbirliğiyle yürütülür. Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde benzer eğitim programları olması durumunda bu programlar ve birimler arasındaki koordinasyonu MSGSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen MSGSÜSEM Koordinatörleri sağlar. Eğitim programlarının açılması MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararları ile kesinleşir.

Koordinatörler ve Görevleri

Madde 10 — (1) MSGSÜSEM eğitim programlarında,  program koordinatörlerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı olması koşulu aranır. Gerektiğinde program koordinatörünün önerisi ile koordinatör yardımcıları görevlendirilebilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile program koordinatörlerinin sayısı arttırılabilir ya da eksiltilebilir.

(1) MSGSÜSEM’in yürüteceği bazı eğitim programlarının program koordinatör ve yardımcıları MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Aynı öğretim elemanının en fazla kaç farklı eğitim programlarında program koordinatörü olarak görev alacağı, önerilen eğitim programlarının süreleri ile başlangıç ve bitiş tarihleri değerlendirilerek MSGSÜSEM yönetim kurulunda belirlenir.

(3) Program koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve MSGSÜSEM koordinatörü ile işbirliğini sağlar.

(4) Programın bütçesi program koordinatörü ile MSGSÜSEM koordinatörünün işbirliği ile planlanır ve yürütülür. Programın yürütülmesinden program koordinatörü, denetiminden MSGSÜSEM Koordinatörü sorumludur.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 11 — (1) Eğitim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi, program koordinatörünün önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda kesinleştirilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde öğretim elemanı görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir.

(2) İlgili birimlerde eğitim programında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte öğretim elemanı bulunmaması durumunda, yüksek öğretim kalitesinin sağlanması hedefini gözeterek MSGSÜSEM Yönetim Kurulu diğer birimlerden, diğer üniversitelerden veya ilgili sektörden öğretim elemanı görevlendirebilir.

Eğitim Programlarına Kayıt

Madde 12 — (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan MSGSÜSEM eğitim programlarına kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde MSGSÜSEM Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. a) Katılımcıların doldurup imzaladıkları “Eğitim Programı Kayıt Başvuru Formu”.
 2. b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksidini ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya kredi kartı slibi.
 3. c) Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya önkoşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler.

(2) Katılımcı başvuru formunda adı, soyadı, TC kimlik numarası ile katıldığı programın adı ve program katılımcılarında aranan koşulların gerektirdiği bilgileri belirtir. Katılımcı başvuru formunda ayrıca   “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile kayıt için başvurduğum programın koşullarının bilgim içerisinde olduğunu kabul ederim.” ifadesi yer alır.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece MSGSÜSEM’in yürüttüğü ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitim Programlarına Devam

Madde 13 — (1) Katılımcıların eğitim programının sonunda belge alabilmek için teorik derslere % 70 oranında, uygulamalı derslere  % 80 oranında devam etmek zorunlulukları bulunmaktadır.

(2) Katılımcıların devam durumlarını, ilgili öğretim elemanı izler ve devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatörüne teslim eder.

(3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılar katılım belgesi veya başarı belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına yönelik mali sorumlulukları devam eder.

(4) Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcının programı tamamlaması konusunda program koordinatörünün önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi

Madde 14 — (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar şeklinde yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına program koordinatörünün önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Diğer eğitim programlarında ise katılımcıların önceden belirlenen sayıda sınava girmeleri istenebilir ve/veya kendilerine proje verilebilir.

(3) Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program koordinatörünün önerisine uygun olarak program başlamadan önce katılımcılara duyurulur.

(4) Derslerin başarı notu 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara sınavlar ile diğer çalışmaların ders başarı notuna katkısı ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

(5) Eğitim Programı sonunda katılımcının başarısı Genel Ağırlıklı Not Ortaması esasına göre 100 üzerinden verilen notla belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması, ders başarı notları ile ders saatlerinin çarpımlarının toplamının, programın toplam ders saatine bölünmesiyle hesaplanır, sonuçlar tama yuvarlanır.

(6) Gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

(7) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 15 — Eğitim programı katılımcıları sınav notunun duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde MSGSÜSEM Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak en geç bir ay içinde MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca  karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Başarı Belgesi, Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler

Madde 16 — (1) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara programa ait sertifika ile ders başarılarını gösteren başarı belgesi, bu programa devam eden ancak yapılan değerlendirmeler sonunda başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.

(2) Sertifika programları dışındaki diğer eğitim programlarına katılanlara ise koşulları önceden belirlenerek ve programın özelliklerine göre başarı belgesi, katılım belgesi veya benzeri belgeler verilebilir.

(3) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ile gerek görülmesi halinde sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

(5) Sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen etkinliklerde MSGSÜSEM’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır.

(6) MSGSÜSEM eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgeler ilgili program koordinatörü ve MSGSÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin

Madde 17 — (1) Katılımcılar kayıt oldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

(2) Katılımcılar üniversite mekanlarında gerçekleştirilen eğitim programlarında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler.

İlişik Kesme

Madde 18 — MSGSÜSEM eğitim programlarında, kayıt ücretini ödemeyen, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, programın işleyişini bozacak hareketlerde bulunan, program süresince yüz kızartıcı suçtan mahkum olan katılımcıların eğitim programı ile ilişiği MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

Madde 19 — (1) MSGSÜSEM eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır;

 1. a) Eğitim Programları ve diğer etkinliklere katılım; ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir.
 2. b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri ve ödeme koşulları; katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler, program giderleri düşünülerek program koordinatörü ile MSGSÜ koordinatörü işbirliğiyle hazırlanır.  Hazırlanan öneri MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Sertifika programı katılım ücretleri ise MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 3. c) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişkisi kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcıya ödediği ücretin %80 i geri ödenir. Ancak, uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılan katılımcının durumunu belgelemesi halinde MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile paranın tamamı geri ödenir.
 4. d) Eğitim programı ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.
 5. e) MSGSÜSEM eğitim programlarında (kontenjanlarla sınırlı olmak koşuluyla) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına, personeli ile eş ve cocuklarına, şehit ailesi ve cocuklarına % 20, kurumlarının 15 kişiden az olmayan toplu başvurularında % 10 oranında indirim uygulanır.
 6. f) İndirim uygulanan katılımcı yalnızca bir indirim maddesinden yararlanabilir.
 7. g) Yukarıda belirlenen indirimler ve bunlar dışındaki öngörülemeyen durumlarda indirim uygulaması, MSGSÜSEM Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) MSGSÜSEM Yönetim Kurulu eğitim programlarında yapılan ödemelerle ilgili olarak eğitime katkı payları ile diğer payların dağılımını içeren bir kararı Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Mali İşlerin Yürütülmesi

Madde 20 — MSGSÜSEM’in mali işleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim Programlarının İptali

Madde 21—Açılacağı duyurulan ve kaydına başlanan, MSGSÜSEM eğitim programlarından kayıt dönemi sonunda öngörülen en az katılımcı sayısına ulaşılamayan programlar, MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir.

(2) İptaline karar verilen programlar için yatırılmış kayıt ücretleri ilgili katılımcılara iade edilir.

Telif Hakları

Madde 22— Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders notlarının telif hakları ilgili öğretim elemanlarına aittir. Bu tür ders notları ilgili öğretim elemanlarının ve MSGSÜSEM Yönetim Kurulunun izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel yararlanması dışında bir amaçla kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 23 — Bu Yönergede hüküm bulunmaması durumunda, bu yönergede belirtilen esaslara uygun olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MSGSÜSEM Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve MSGSÜSEM Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönerge hükümlerini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.