Yönerge

Yönerge

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

 Madde 1- Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen her türlü katılım/başarı ve sertifika belgeli eğitim programı, kurs ve diğer hizmetlerin planlanması, düzenlenmesi ve bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesine ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri, bu programlara katılım sağlayacak aday ve katılımcıları, bu programlar sonunda verilen sertifika belgesi, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belge verilme koşullarına ve mali hususlara ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine (değiştirilen 5 inci maddesi 5 Nisan 2021 Pazartesi: 31445 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

a) Aday: Eğitim Birimi tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma başvurusunda bulunan kişiyi,

b) Katılımcı: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılacak sertifika programı, eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıt şartlarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,

c) Eğitmen/Öğretim Elemanı: Merkez tarafından açılan tüm eğitim programlarında eğitim veren kişileri,

d) Program Koordinatörü: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılacak programın yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin koordinasyonuyla ilgili görevlendirilmiş kişiyi,

e) Eğitim Programı: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan eğitim, sertifika, kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitimler ile diğer etkinlikleri,

f) Sertifika Programı: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde en az 42 saat dersin bulunduğu ve devam koşulunu sağlayıp öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcıların başarı belgesi, yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını,

g) Katılım Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, başarı belgesi alamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verilen eğitim programlarında devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilen belgeyi,

h) Başarı Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,

ı) Sertifika: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan sertifika programlarına katılarak gerekli devam ve eğitim sonunda başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

j) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

n) Yönetim Kurulu: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

o) Müdür: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

p) Müdürlük: MSGSU Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü,

r) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, e‐Sertifika Programı: Yüz yüze, çevrimiçi veya hibrit öğrenme yoluyla yürütülen belirli bir alanda kişisel gelişim ve kariyer odaklı öğretim programını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Sertifika Programlarına İlişkin Temel Esaslar ve Uygulamalar Eğitim ve Sertifika Programlarının Süresi

Madde 5- Sertifika Programlarının süreleri en az 42 saattir. Katılımcı dersin ilanında belirtilen koşula göre birden fazla eğitim programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanabilir.

Eğitim ve Sertifika Programlarına Devam

Madde 6- Katılımcılar açılacak tüm eğitim programlarında aşağıdaki devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler. a) Katılımcı, açılacak eğitim programı sonunda belge veya sertifika alabilmek için; teorik eğitim programının en az %70’ine, uygulamalı eğitim programının en az %80’ine devam etmek zorundadır. b) Eğitim programına devam durumu, ilgili Eğitmen/öğretim elemanı tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelgeyi her eğitim programı bitiminde program koordinatörüne, program koordinatörü ise MSGSU SEM Müdürlüğü’ne teslim eder.

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 7 –Sertifika Programları için sınav ve/veya proje/portfolyo teslimi yapılması zorunludur. Diğer Eğitim Programları için sınav ve veya proje teslimi yapılıp yapılmayacağına, program koordinatörünün önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir. Değerlendirme yöntemi program koordinatörü önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ölçme ve Değerlendirmede aşağıdaki kriterler esas alınır.

a) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar şeklinde yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına program koordinatörünün önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulu karar verir.

b) Diğer eğitim programlarında ise katılımcıların önceden belirlenen sayıda sınava girmeleri istenebilir ve/veya kendilerine proje verilebilir.

c) Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program koordinatörünün önerisine uygun olarak program başlamadan önce katılımcılara duyurulur.

d) Derslerin başarı notu 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara sınavlar ile diğer çalışmaların ders başarı notuna katkısı ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

e) Eğitim Programı sonunda katılımcının başarısı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması esasına göre 100 üzerinden verilen notla belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması, ders başarı notları ile ders saatlerinin çarpımlarının toplamının, programın toplam ders saatine bölünmesiyle hesaplanır, sonuçlar tama yuvarlanır.

f) Gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

g) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz. Sınav Sonucuna İtiraz Madde

8- Eğitim programlarına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak yedi (7) iş günü içinde Merkeze yapabilirler. İtiraz, ilgili koordinatör ve Müdür tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilgiliye duyurulur.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin

Madde 9- Katılımcılar,

a) Kaydoldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

b) Üniversitenin tüm kurallarına uymak zorunda olmakla birlikte üniversite öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamaz.

Eğitim ve Sertifika Programlarının Önerilmesi

Madde 10- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek olan kurs, seminer vb. Eğitim Programları ve Sertifika Programları; öğretim elemanının talebi üzerine, “Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Rektörlük tarafından belirlenir. Eğitim/Sertifika Programı Öneri formu, Öğretim Elemanı tarafından Merkez Müdürlüğü’ne teslim edilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Öneriler Merkez Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile karara bağlanarak onay için Rektörlük makamına sunulur.

Eğitim ve Sertifika Programı Öneri Formu:

Madde 11- Eğitim ve Sertifika Programı öneri formları; eğitimi yürütecek öğretim elemanı tarafından doldurulur ve SEM Müdürlüğü’ne teslim edilir. Açılması önerilen Eğitim/ Sertifika Programı için: Programının adı, türü (eğitim, sertifika, seminer vb./ yüz yüze, çevirim içi, hibrit), amacı, içeriği (haftalık ders planı), süresi, dönemi, derslerin saatleri, hedef kitlesi, katılımcılarda aranan özellikler varsa ön koşul, programa alınacak en az ve en çok katılımcı sayısı, program için kullanılacak mekânlar ve donanım, programın duyuru metni, Öğretim elemanı adı/adları, eğitim sonunda verilecek belgenin verilme şartları, başarı değerlendirme biçimi ve koordinatör ve bu öneriyi yapan öğretim elemanı ya da grup temsilcisinin bilgileri ayrıntılarıyla belirtilir. Önerilen Eğitim/Sertifika Programı Öneri Formu Müdürlükçe kayda alınır.

Eğitim ve Sertifika Programlarının Açılması

Madde 12- Çevirim içi sanal sınıf ya da yüz yüze sınıf içi eğitim programları, mücbir sebepler dışında (deprem, sel vb. doğal afetler, pandemi vb. toplumsal problemler) Eğitim/Sertifika Programı Öneri Formunda belirtilen ve Rektörlük tarafından onaylanan hali ile yürütülür.

Eğitim ve Sertifika Programlarının Duyurulması

Madde 13- Açılması uygun görülen sertifika, seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili duyuruların yapılması, Üniversitenin ve SEM’ in bütçesi çerçevesinde Merkez Müdürlüğünce planlanarak Üniversitenin ve SEM’ in resmî sitesi/ web sayfaları ve sosyal medya kanalları üzerinden ve uygun görülen diğer yollarla gerçekleştirilir. Eğitim Programı duyuru metninde Müdürlük/Rektörlük, “gerekli görülmesi hâlinde, programın içeriği ile yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ifadesi yer alır.

Eğitim ve Sertifika Programlarının Yürütülmesi

Madde 14- Açılacak eğitim ve sertifika programları, Rektörlük, SEM Yönetim Kurulu, SEM Müdürlüğü ve Eğitim Koordinatörü eşgüdümünde yürütülür. Eğitim programlarının açılması Rektörlük kararı ile kesinleşir. Eğitim Programı Koordinatörü, Merkez Müdürlüğü ile başlangıcından bitimine kadar eğitim programının tüm işlemlerini planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve eğitim görevlilerinin sorunları ile ilgilenir. Eğitim Programı koordinatörü, Müdürlüğün önerisi ile Rektörlük tarafından eğitimlerin içeriklerinin uygunluğu, izlenmesi, ölçme ve değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen kişidir. Eğitim Programı koordinatörlerinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kadrolu Öğretim elemanı olması ön koşulu aranır.

Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmış olması durumunda program koordinatör sayısı Müdürlüğün önerisi ve Rektörlük onayı ile arttırılabilir ya da azaltılabilir Eğitim Programın İptali veya Ertelenmesi

Madde 15- Müdürlük tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan eğitim programlarında, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Müdürlük kararı ile iptal veya erteleme yapılabilir. Programın iptal edilmesi hâlinde, daha önce varsa yatırılmış katılım ücretleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Belge Düzenleme Kayıt

Madde 16- Program kaydına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlük onayı ile yürürlüğe girer. Programlara kaydolabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

a) Eğitim Programına kayıt için gerekli görülen ve duyurusu yapılmış olan ön koşulu sağlamak,

b) Gerekli belgeleri sunmak,

c) Program ücretini ödemek, Programın katılımcı tarafından kaynaklanmayan nedenlerle açılmaması, ertelenmesi vb. durumlarda adayın yazılı talebi üzerine, başvuru sırasında yatırdığı ücret kendisine iade edilir.

Sertifika, Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi Madde 17 – Sertifika, Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi verilme esasları Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir. Kayıtlı olduğu programda başarılı olamayan veya devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, Başarı Belgesi veya Sertifika hakkı elde edemez.

 a) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara programa ait sertifika ile ders başarılarını gösteren başarı belgesi, bu programa devam eden ancak yapılan değerlendirmeler sonunda başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.

b) Sertifika programları dışındaki diğer eğitim programlarına katılanlara ise koşulları önceden belirlenerek ve programın özelliklerine göre başarı belgesi, katılım belgesi veya benzeri belgeler verilebilir.

c) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ile gerek görülmesi halinde sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.

d) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

e) Sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen etkinliklerde MSGSÜSEM’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır.

f) MSGSÜSEM eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgeler ilgili program koordinatörü ve MSGSÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

g) Türkçe Dil Hazırlık Sertifika Programını tamamlayarak, başarılı olan öğrencilere “C1 Belgesi” verilir.

Kayıt Silme Madde 18 – Katılımcının eğitim programı ile ilişiği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile kesilir:

a) Kopya çekmek ve çekmeye teşebbüste bulunmak,

b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve harekette bulunmak,

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmemek.

 Programın güncellenmesi veya kapatılması

Madde 19- Sertifika Programlarının güncellenmesinde veya kapatılmasında Rektörlük yetkilidir. Öğretim elemanının talebi doğrultusunda ve Merkez Müdürlüğün uygun gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Eğitim Programlarında güncelleme ve sonlandırma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar, Eğitim ve Sertifika Programı Ücretleri

Madde 20- SEM Eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak artışlarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Mali işler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

b) Merkezin açacağı eğitim programları ücretli veya ücretsiz olabilir.

c) Eğitim ve sertifika Programlarına ait ücret belirlemesinde, öğretim elemanının Eğitim Programı Öneri Formundaki beyanı esas alınır. Müdürlük değerlendirmesi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

d) Ücret artışı; öğretim elemanın talebi doğrultusunda, Müdürlük değerlendirmesi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir/gerçekleştirilir.

e) Eğitim programına kayıt yaptıran ve eğitim başladıktan sonra programdan ayrılan katılımcıya, katılım ücreti geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcılar ile uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılmak zorunda olduğunu belgeleyen katılımcıya (talebini eğitimin başlamasından en geç iki hafta sonra yazılı iletmek koşulu ile) paranın bir kısmı veya tamamı geri ödenebilir.

f) Eğitim programı ücreti ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

g) Kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle protokol veya sözleşme çerçevesinde planlanan ve yürütülen eğitim programlarının ücretleri protokolle ve sözleşme ile belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm bulunmayan hâller, Yürürlük, Yürütme Hüküm bulunmayan hâller

Madde 21- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (değiştirilen 5 inci maddesi 5 Nisan 2021 Pazartesi: 31445 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği) hükümleri uygulanır. Kurum veya şirketlerle iş birliği kapsamında açılan eğitim programlarında “Protokol/Sözleşme” hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 22 -Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönergeyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.