YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MSGSÜSEM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez müdür yardımcıları,

c) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Senatonun önerisi Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezde yürütülen programlar için gerektiğinde program koordinatörleri görevlendirmek ve bu programların etkinliklerini planlamak ve denetlemek.

ç) Merkezin yıllık bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri; Merkez Müdürü ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak, Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye atanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda eğitim, kurs, seminer, sertifika ve benzeri programların hazırlanması, planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması ve bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.

b) Araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını belirleyerek bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları belirlemek.

ç) Eğitim programları ile benzeri programlara katılanlara, bu programlar sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları düzenlemek, kurs, seminer ve sertifika programlarını yüz yüze, uzaktan veya hologram eğitim yöntemleriyle düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2012

28454

Yönetmeliğin  5. maddesinin değişikliğine ilişkin Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/4/2021 31445