MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ön lisans, lisans ve

lisansüstü programları dışında, kamu kurumları, özel kurumlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile

kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen uzaktan, yüz yüze ve hologram eğitim programları ile

diğer etkinliklerin planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede, anılan etkinliklerin

sonunda sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi benzeri belgelerin verilme koşullarını ve mali konulara

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü

programları dışında, kamu kurumları, özel kurumlar ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç

duyduğu alanlarda düzenlenen uzaktan, yüz yüze ve hologram eğitim programları ile diğer etkinliklerin

planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede, anılan etkinliklerin sonunda sertifika, başarı

belgesi, katılım belgesi, benzeri belgelerin verilme koşullarını ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSGSÜSEM)

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönergede adı geçen;

Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Birim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fakülte, Devlet Konservatuvarı, Meslek

Yüksekokulu, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Enstitüler, Uygulama ve

Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

MSGSÜSEM: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

MSGSÜSEM Koordinatörü: MSGSÜSEM bünyesinde faaliyetlerin koordinasyonuyla ve denetimiyle

görevlendirilmiş kişiyi,

Program Koordinatörü: MSGSÜSEM eğitim programını öneren ve MSGSÜSEM Yönetim Kurulu karar

verdiğinde, programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi,

Öğretim Elemanı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü eğitim programında eğitim veren kişiyi,

Katılımcı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü eğitim programına bilgi almak amacıyla kayıt olan kişiyi,

Eğitim Programı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü sertifika eğitimi/programı, kurs, seminer, konferans,

webinar gibi eğitimler ile sergi ve benzeri diğer etkinlikleri,

Sertifika Programı: MSGSÜSEM’in yürüttüğü sertifika programında en az 42 saatlik bir dersin ve devam

koşulunu sağlayarak eğitimi tamamlayıp ve öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı

olan katılımcıların başarı belgesini, yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi

almaya hak kazandığı eğitim programını,

Başarı Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, öngörülen başarı

değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,

Katılım Belgesi: MSGSÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayarak eğitimini tamamlayan

ancak başarı belgesi almaya hak kazanamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verilen eğitim

programlarında devam koşulunu sağlayarak eğitimini tamamlayan katılımcılara verilecek belgeyi ifade

eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Önerilmesi

Madde 5 — (1) MSGSÜSEM’in yürüteceği uzaktan, yüz yüze veya hologram ile gerçekleştirilecek olan;

sertifika eğitimi/programı, kurs, seminer ve benzeri eğitim programları, bu yönergede belirtilen

koşullara uygun olarak;

a) MSGSÜSEM veya Üniversite birimlerince bireylere veya kuruluşlara verilmek üzere birimler,

birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları iş birliğine dayalı olarak,

b) Kamu kurumları, özel kurumlar, ulusal ve uluslararası kuruluşların istekleri üzerine, isteklere

uygun olarak MSGSÜSEM’in yönlendireceği birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer

kuruluşlarla yapacakları iş birliğine dayalı olarak,

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu’na önerilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Rektörü tarafından

onaylanan faaliyetler uygulamaya konulur. Bu faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya

MSGSÜSEM Müdürü yetkilidir.

Eğitim Programı Öneri Formu

Madde 6 — Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanları MSGSÜSEM’e eğitim programı

önerebilirler. Program koordinatörü olarak eğitim programı önermek isteyen öğretim elemanı 

“MSGSÜSEM Eğitim Programı Öneri Formu’’ nu doldurup, imzalayarak MSGSÜSEM Müdürlüğüne

vermelidir. Bu formda eğitim programının adı, türü, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, derslerin gün ve

saatleri, hedef kitlesi, katılımcılarda aranan özellikler, programa alınacak en az ve en çok katılımcı sayısı,

program için kullanılacak mekanlar ve donanım, donanım eksikliği varsa öngörülen bütçe, programın

duyuru metni, derslerin adları ve içerikleri, öğretim elemanlarının adları, program ve öğretim elemanı

ücret önerileri, sertifika, başarı ve katılım belgesi verme koşulları, başarı değerlendirme biçimi ve bu

öneriyi yapan öğretim elemanına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 7 — (1) Program koordinatörünün MSGSÜSEM’e gönderdiği sertifika programı önerileri

MSGSÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek son şekli verilir,

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı üzerine Üniversite Rektörünün onayına sunulur.

(2) Program koordinatörünün MSGSÜSEM’e gönderdiği seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim

programı önerileri ise, MSGSÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri

değerlendirilerek son şekli verilir, MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda uygun görülürse kabul edilerek

yürürlüğe konur.

Eğitim Programlarının Duyurulması

Madde 8 — (1) Üniversite Rektörü tarafından kabul edilen Sertifika Programları ile MSGSÜSEM

Yönetim Kurulunca kabul edilen seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili

duyuruların yapılması, program önerisini hazırlayan program koordinatörleri ve varsa ortak kuruluşlar

birlikte planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde MSGSÜSEM

tarafından gerçekleştirir.

(2) Duyurulan ve kayıt yapılan eğitim programları, program duyurusunda belirtilen en az katılımcı

sayısına ulaşılmadığı takdirde MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal

edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.

(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla yürütülmesi öngörülen eğitim, sertifika, sergi veya Webinar

programlarını, MSGSÜSEM bir katalogda toplayarak yayımlayabilir.

(4) Eğitim Programı duyuru metninde “MSGSÜSEM gereklilik görülmesi halinde, programın içeriği ile

yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ifadesi

yer alır.

Eğitim Programının Yürütülmesi

Madde 9 — Açılacak eğitim programlarının yürütülmesi program koordinatörü ile MSGSÜSEM Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen MSGSÜSEM koordinatörünün iş birliğiyle yürütülür. Program önerisinin

birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde

benzer eğitim programları olması durumunda bu programlar ve birimler arasındaki koordinasyonu

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen MSGSÜSEM Koordinatörleri sağlar. Eğitim

programlarının açılması MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararları ile kesinleşir.

Koordinatörler ve Görevleri

Madde 10 — (1) MSGSÜSEM eğitim programlarında, program koordinatörlerinin Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı olması koşulu aranır. Ancak Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları arasında eğitimi verecek kişi olmaması durumunda başka

üniversitelerden veya sektörden uzman kişiler de eğitim koordinatörü olabilir. Gerektiğinde program

koordinatörünün önerisi ile koordinatör yardımcıları görevlendirilebilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu

kararı ile program koordinatörlerinin sayısı arttırılabilir ya da eksiltilebilir.

(1) MSGSÜSEM’in yürüteceği bazı eğitim programlarının program koordinatör ve yardımcıları

MSGSÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Aynı öğretim elemanının en fazla kaç farklı eğitim programında program koordinatörü olarak görev

alabileceği, önerilen eğitim programlarının süreleri ile başlangıç ve bitiş tarihleri değerlendirilerek

MSGSÜSEM yönetim kurulunda belirlenir.

(3) Program koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve

sınavları koordine eder, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve MSGSÜSEM

koordinatörü ile iş birliğini sağlar.

(4) Programın bütçesi program koordinatörü ile MSGSÜSEM koordinatörünün iş birliği ile planlanır ve

yürütülür. Programın yürütülmesinden program koordinatörü, denetiminden MSGSÜSEM

Koordinatörü sorumludur.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 11 — (1) Eğitim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi, program koordinatörünün

önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulunda kesinleştirilir. MSGSÜSEM Yönetim Kurulu gerek

görmesi halinde öğretim elemanı görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir.

(2) İlgili birimlerde eğitim programında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte öğretim elemanı

bulunmaması veya bu alanda ders verme talebi bulunmaması durumunda, MSGSÜSEM Yönetim Kurulu

yüksek öğretim kalitesinin sağlanması hedefini gözeterek, diğer birimlerden, diğer üniversitelerden

veya ilgili sektörden öğretim elemanı veya uzman görevlendirebilir.

Eğitim Programlarına Kayıt

Madde 12 — (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan MSGSÜSEM eğitim programlarına kayıt için aşağıda

belirtilen belgeleri süresi içinde MSGSÜSEM Kayıt Bürosuna teslim etmeleri veya uzaktan eğitim

programları için MSGSÜSEM Web sitesinde online ön kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

a) Katılımcıların doldurup imzaladıkları “Eğitim Programı Kayıt Başvuru Formu”.

b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitin ilgili

hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunu veya kredi kartı slipini ya da online kayıt yaptıktan sonra,

MSGSÜSEM web sitesinden online ödeme yapmak suretiyle kesin kayıt işlemini tamamlayarak,

verilecek belgeler için kimlik bilgilerini sem@msgsu.edu.tr adresine e-posta atmaları.

c) Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya önkoşulların sağlandığına ilişkin bilgi

ve belgeler. 

(2) Katılımcı, başvuru formunda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ile katıldığı programın adı ve program

katılımcılarında aranan koşulların gerektirdiği diğer bilgileri belirtir. Katılımcı başvuru formunda ayrıca

“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile

kayıt için başvurduğum programa ilişkin koşulların bilgim içerisinde olduğunu kabul ederim.” ifadesi

yer alır. Uzaktan eğitim için ise eğitim programlarının içeriği MSGSÜSEM Web sitesinde yer aldığı için

bu forma gerek yoktur.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece MSGSÜSEM’in yürüttüğü ilgili eğitim programı

kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitim Programlarına Devam

Madde 13 — (1) Katılımcıların eğitim programının sonunda belge alabilmek için teorik derslere %70

oranında, uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunlulukları bulunmaktadır.

(2) Katılımcıların devam durumlarını, ilgili öğretim elemanı izler ve devam durumunu gösteren çizelge

ile birlikte yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatörüne teslim eder.

(3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılar katılım belgesi veya başarı

belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz, ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına

yönelik mali sorumlulukları devam eder.

(4) Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar

nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcının programı tamamlaması

konusunda program koordinatörünün önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar

verilir.

Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi

Madde 14 — (1) Sertifika ve başarı belgesi verilecek programlarda başarının değerlendirilmesi yazılı,

sözlü, uygulamalı sınavlar şeklinde yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına

program koordinatörünün veya eğitimi veren öğretim elemanının önerisi üzerine MSGSÜSEM Yönetim

Kurulu karar verir.

(2) Diğer eğitim programlarında ise katılımcıların önceden belirlenen sayıda sınava girmeleri istenebilir

ve/veya kendilerine proje verilebilir.

(3) Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program koordinatörünün veya eğitimi

veren öğretim elemanının önerisine uygun olarak program başlamadan önce katılımcılara duyurulur.

(4) Derslerin başarı notu 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara sınavlar ile diğer çalışmaların

ders başarı notuna katkısı ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

(5) Eğitim Programı sonunda katılımcının başarısı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması esasına göre, 100

üzerinden verilen notla belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması, ders başarı notları ile ders saatlerinin

çarpımlarının toplamının, programın toplam ders saatine bölünmesiyle hesaplanır, sonuçlar tama

yuvarlanır.

(6) Gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

(7) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 15 — Eğitim programı katılımcıları sınav notunun duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde

MSGSÜSEM Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının maddi hata yönünden tekrar

incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak en geç bir ay içinde

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Sertifika, Başarı Belgesi, Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler

Madde 16 — (1) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan

katılımcılara programa ait sertifika, bu programa devam eden, ancak yapılan değerlendirmeler

sonunda başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.

(2) Sertifika programları dışındaki diğer eğitim programlarına katılanlara ise koşulları önceden

belirlenerek ve programın özelliklerine göre başarı belgesi, katılım belgesi veya benzeri belgeler

verilebilir.

(3) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ile gerek görülmesi halinde sertifikaların

geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre MSGSÜSEM Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

(4) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle veya eğitim sözleşmesi ile düzenlenir.

(5) Sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen

etkinliklerde MSGSÜSEM’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu’nda incelenerek karara bağlanır.

(6) MSGSÜSEM eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgeler gerektiği durumlarda ilgili

program koordinatörü veya öğretim elemanı da eklenerek, MSGSÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin

Madde 17 — (1) Katılımcılar kayıt oldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul

etmiş sayılırlar.

(2) Katılımcılar üniversite mekanlarında gerçekleştirilen eğitim programlarında, Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmakla

yükümlüdürler.

İlişik Kesme

Madde 18 — MSGSÜSEM eğitim programlarında, kayıt ücretini ödemeyen, kopya çeken veya çekmeye

teşebbüs eden, programın işleyişini bozacak hareketlerde bulunan, program süresince yüz kızartıcı

suçtan mahkûm olan katılımcıların eğitim programı ile ilişiği MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla

kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

Madde 19 — (1) MSGSÜSEM eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler

üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır;

a) Eğitim Programları ve diğer etkinliklere katılım; ücretlidir, ilgili Kanun gereğince ticari indirim hariç

belirli kişi veya kurumlara yönelik ayrıcalık yaratacak bir indirim uygulanamaz.

b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri ve ödeme koşulları;

katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler, program giderleri

düşünülerek program koordinatörü ve MSGSÜ koordinatörü iş birliğiyle hazırlanır. Hazırlanan öneri

MSGSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Sertifika programı katılım ücretleri ise MSGSÜSEM

Yönetim Kurulu kararı üzerine Üniversite Rektörünün onayına sunulur.

c) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla

ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle

yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü

öncesine kadar kendi isteği ile programdan ayrılan katılımcıya ödediği ücretin %80 i geri ödenirken,

uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar

nedeniyle programdan ayrılmak zorunda kalan katılımcının durumunu belgelemesi halinde MSGSÜSEM

Yönetim Kurulu kararı ile paranın tamamı iade edilebilir.

d) Eğitim programının ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

(2) MSGSÜSEM Yönetim Kurulu eğitim programlarında yapılan ödemelerle ilgili olarak eğitime katkı

payları ile diğer payların dağılımını içeren bir kararı Üniversite Rektörünün onayına sunar.

Mali İşlerin Yürütülmesi

Madde 20 — MSGSÜSEM’in mali işleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme

Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim Programlarının İptali

Madde 21—Açılacağı duyurulan ve kaydına başlanan, MSGSÜSEM eğitim programlarından kayıt

dönemi sonunda öngörülen en az katılımcı sayısına ulaşılamamış programlar, MSGSÜSEM Yönetim

Kurulu kararıyla iptal edilebilir.

(2) İptaline karar verilen programlar için yatırılmış kayıt ücretleri ilgili katılımcılara iade edilir.

Telif Hakları

Madde 22— Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders notlarının telif hakları ilgili

öğretim elemanlarına aittir. Bu tür ders notları ilgili öğretim elemanlarının ve MSGSÜSEM Yönetim

Kurulunun izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel eğitimi

dışında bir amaçla kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 23 — Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan MSGSÜSEM Yönetmeliği, ilgili diğer

mevzuat hükümleri ve MSGSÜSEM Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönerge hükümlerini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.